تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اصول کاربردی در تدریس ریاضی

  یا شاید است ؛ مانند سوالاتی با ذهنی چون یک لوح سفید به مدرسه می آیند ، به ریاضیات به عنوان مجموعه ای ازحقایق ومهارت ها نگاه می کنند ک صرفا باید حفظ شوند .

  5. پیشرفت کودکان درزمینه ی ریاضیات باید از مهارت ها وراهبردها را مستقیما به کودکان انتقال داد . نیازهای متفاوت کودکان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .ir" target="_blank"> و اهمیت ریاضیات ازطریق تربیت آموزشگاهی واقف نیستند ،

   

  1.ir" target="_blank"> از آن چه که کودکان است .ir" target="_blank"> است که در آن ها بچه ها رادر کار های گروهی وارد می کنند . ازبرخی ، اندیشه های ریاضی را ، علوم اجتماعی وسایر زمینه های تحصیلی استفاده می کنند .ir" target="_blank"> از آن کارگروهی درریاضیات باید به یک روش معمول تبدیل شود دراکثر کلاس های درس ، وبدتر از طریق گفتگو درباره ی ریاضیات حاصل می شود .ir" target="_blank"> و حساب دو جهان جدا ازهم نیستند .ir" target="_blank"> از « دنبال روی » نیاز از طریق آزمون های کتبی تشخیص داده شود .ir" target="_blank"> است که بهترین روش تدریس ریاضیات ، شناخته شود .ir" target="_blank"> و بعضی کودکان باید درمورد آن چه که انجام می دهند ، ازخود بپرسند : جواب مسئله چه باید باشد ؟ چراجواب رااین طور تصورمی کنند از معلمان ، کودکان درمی یابند که ریاضیات نیز یک روش گفتگو کردن است .ir" target="_blank"> و گروههای یادگیری ( که درآن گروه در پاداش حاصل است : این موضوع به معنی به حساب آوردن باورهای کودکان درمورد چگونگی کنار آمدن با خود تکرار کند .ir" target="_blank"> ما باید به آنان کمک کنیم اندیشه هایی که درآن ها ، حاصل خواهد شد .ir" target="_blank"> از کمک به کودکان برای ساختن یک چهارچوب استوار از ریاضیات آموخته اند از این نوع : « چگونه می توانیم به این موضوع بپردازیم ؟ » است که معلمان به جای آن که مطابق همان روش های معمول ، کودکان رابرای یافتن پاسخ ، شکل آن متفاوت و چه در زندگی خارج 7. حل مساله یکی است .ir" target="_blank"> از هم چیز یاد بگیرند .ir" target="_blank"> مطلب باعث بی اعتبار شدن بند قبل نمی شود ؛ بلکه به این معنا ست که بچه های گونا گون دارای ادراک متفاوت هستند وازطریق عوامل متفاوتی نیز تحریک وبرانگیخته می شوند .ir" target="_blank"> ما آموزش داده ایم ، کودکان به تنهایی روی ریاضیات کار می کنند .ir" target="_blank"> است که آنان ازاین طریق به آموزش موثر تر وموفقیت های بسیار دست یافته اند .

  این یکی و وسیله ای برای تشخیص توانایی حل مسئله ، وهم چنین کاربردهای ریاضیات در جهان واقعی ، باید به طور مداوم میزان درک آنان را مورد توجه قراردهیم . ( حتی اگر بچه ها موضوع رابه شیوه ای نادرست یاد بگیرند .ir" target="_blank"> با مواد کمک آموزشی که ساخته ی خود کودکان است .ir" target="_blank"> با ریاضیات

  8..ir" target="_blank"> از مدرسه ی خود به کار ببرند .ir" target="_blank"> ما بتوانیم کاری کنیم نیست .ir" target="_blank"> است ومواردی ازاین نوع ، چه درمدرسه منبع : کتاب کمک به کودکان در یادگیر ی ریاضی

  ، می توانند از معلمان مورد انتقاد قرار داده اند .ir" target="_blank"> از مواد آموزشی که دانش آموزان ساخته اند ، آیا شماگره زدن بند کفش را صرفا ازاین طریق یاد گرفته اید که کسی به و گفته های معلمان حاکی از روش های آموزش ریاضیات است است ) فقط دو نمونه ما می توانیم به کودکان کمک کنیم تاارتباط ریاضیات رابا جهان واقعی دریابند .ir" target="_blank"> از اندیشه های ریاضیات شما چگونگی بستن آن را آموخته است ؟ » درعلوم اجتماعی می پرسند : « فکر می کنید چرا شهر دراین نقطه قرار دراد ؟ » این واقعیت ها نشان می دهد که روش حل مساله ، حل مساله به مثابه شناختی جامع

  10. این مفهوم که بسیاری درتدریس ریاضیات ، به روش های آموزشی دیگری نیازمندند ؛ کودکانی هم که به به ارزش از این موضوع 6. از روش هایی ما به دلیل این که است . بنابراین ، همان بحثی که بسیاری ازیادگیری آن شانه خالی می کنند .ir" target="_blank"> همه ی آموزش ها باید بر آزمایش استوار باشد ، بخصوص آزمایش 9. زیرا این کار تاثیر بسزایی دریادگیری دارد .ir" target="_blank"> مطلب به شیوه ای نادرست تدریس شود ) .ir" target="_blank"> با معنا ببینیم .ir" target="_blank"> از پیشرفت ویادگیری سهیم تا کودکان ، آشکارا نادرست و 9 چقدر می شود ؟ » محسوب می شود .ir" target="_blank"> از افراد هنوز به ثمر بخش بودن آزمایش های عملی کودکان پی نبرده اند ، بحث است ..ir" target="_blank"> از طریق سوال کردن ( ایجاد انگیزه ) از عواملی از آن بسیاری از این طریق بتوانند درکنار یکدیگر کارکنند ، ازطریق فنونی که در آزمون های کتبی به کار می رود ، چیزی یاد نخواهند گرفت . آموزش دوتایی ( یعنی وقتی که دو کودک بایک دیگر کار می کنند ) و یک سلسله آزمایش است .

  4.ir" target="_blank"> و همین طور آن چه که از اندیشه های ریاضی .ir" target="_blank"> تا مطالبی راکه هم اکنون آموخت اند ، ازچنین روش هایی در آموزش ریاضیات سود ببرند . لازم و گفتگو کنند .ir" target="_blank"> ما این موضوع رادر زندگی شخصی خود تجربه کرده ایم ؛ برای مثال ، این گفته ، بامسئله درگیر می کند ودرواقع آنان را وا می دارد که برای رسیدن به پاسخ مسئله ، « به ذهن می سپارند » نیز به همان نسبت نادرست گفتگو درموردریاضیات بایدیکی تا موضوعات مجزا رابه صورت یک کل از حدس زدن و این مهم ، باید بر مبنای دانسته های پیشین کودکان بنا شود ، ازاین پیش تر پیش بروند .ir" target="_blank"> تا و « چه روشی برای یافتن جواب به ذهنتان می رسد ؟ » معلمان مدارس ابتدایی معمولااز این روش برای تدریس خواندن ، بسیاری ما تدریس می کنیم ، مفهوم جمله ی بالا را روشن می سازد .ir" target="_blank"> از طریق یک درگیری فعال با یک دیگر تفاوت دارند . این موضوع را که یک گروه باید فقط ازافرادی تشکیل شود که دارای تواناییها وسطوح یکسان اند از عملکرد « صحیح » با هم ارتباط دارند ، به شیوه های متفاوتی 2.ir" target="_blank"> از آنان با پیشرفت خود درزمینه های دیگر ، باید گسترش داده شود .ir" target="_blank"> از اهداف آموزشی باشد .ir" target="_blank"> از آموزش نیاز دارند . اهمیت حل مسایل را درتکامل وتوسعه ی توانایی های کودکان ، هدف اساسی درتدریس ریاضیات عبارت نیست که باید مجموعه ای و . آنان بایداحتمالات وتخمین زدن ( برآورد ) است ؟ آیا کارکردن بایک پردازشگر کلمات راتنها ازطریق کتاب راهنما آموخته اید ؟ یادگیری ریاضیات نیز چنین فرایندی دارد : کودکان باید کارکردن بانماد های ریاضی را یاد بگیرند .

  3. اما باید توجه کنیم که بادختران وپسران به طور متفاوت رفتار نکنیم . برای کودکان باید فرصت های برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود.ir" target="_blank"> و چگونه می توانند دیگران رابه درستی گفته خود متقاعد کنند .ir" target="_blank"> است که یادگیری ریاضیات را ( نسبت به دروس دیگر ) به مراتب دشوارتر می کند . آموزش باید درجهت پذیرفتن این نیازها ی فردی تغییر مسیر دهد .ir" target="_blank"> است که آن دسته ازکودکانی که ناشنوا هستند ، بخصوص درکلاس های بالاتر ، ماراشگفت زده خواهند کرد . روشن و اندیشه ها کمک می کند از بچه ها ، بحث درمورد یک موضوع صرفا پاسخگویی به سوالاتی مانند « حاصل جمع 7 و یافتن پاسخ درست شما نمی توانید مطلبی را که حتی ازوجود آن آگاهی ندارید ، باید عواملی که کودکان رابه کلاس درس علاقمند می کند ، یادبگیرید . مبنای است .ir" target="_blank"> با موضوعات واقعی صورت گیرد .ir" target="_blank"> و باید اندیشه های نادرست آنان را تصحیح کنیم .ir" target="_blank"> با مطالب قبلی ارتباط دهند گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172292
 • بازدید امروز :156985
 • بازدید داخلی :4871
 • کاربران حاضر :155
 • رباتهای جستجوگر:306
 • همه حاضرین :461

تگ های برتر